Regulamin

Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z tematycznego portalu blogowego didaskalos|teksty – dyskusje – rozmowy pod domeną didaskalos.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników portalu oraz zakres odpowiedzialności administratora.

 Dostęp do portalu

1. Portal didaskalos.pl jest dostępny dla każdego użytkownika sieci Internet.

2. Użytkownicy niedokonujący rejestracji w portalu posiadają prawo do przeglądania wszystkich treści zamieszczonych w didaskalos.pl, zaś jedynie osoby zarejestrowane mogą zakładać własne blogi i komentować.

3. Osoby chcące jedynie komentować zakładają konto blogerskie (z przyczyn technicznych).

Rejestracja

1. Użytkownicy dokonujący rejestracji w didaskalos.pl będą uprawnieni do założenia własnego konta oraz do redagowania, publikacji, zmian swoich tekstów oraz komentowania publikacji innych zarejestrowanych użytkowników.

2. W ramach rejestracji konieczne jest podanie wszelkich danych przewidzianych w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik dokonując rejestracji w portalu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Nazwy użytkownika powinny być w miarę krótkie i nie mogą zawierać jedynie znaków niestandardowych. Nie mogą być adresami stron www.  Nazwy użytkowników nie mogą być danymi osób znanych, publicznych (jeśli nie są własnymi danymi) ani nie mogą być łudząco podobne do istniejących już na portalu didaskalos.pl nazw użytkowników.

4. Użytkownik może założyć więcej niż jedno konto (np. jedno pod nazwiskiem, drugie pod pseudonimem) w celu oddzielenia różnych tematów swoich wpisów. Niedopuszczalne jest jednak komentowanie raz z jednego, raz z drugiego konta w tym samym wątku, w celu stworzenia wrażenia wypowiedzi kilku osób.

Administrator posiadający również konto blogera będzie unikał osobistego zaangażowania administracyjnego we własnej sprawie – rozeznanie i decyzje odda pozostałym osobom z redakcji.

Zasady publikowania

1. Didaskalos.pl jest portalem tematycznym, służącym dyskusji na tematy religijno-filozoficzne. Blogi, które kolidują z celem portalu (np. blogi z przepisami kuchennymi, o hodowli roślin, życiu celebrytów itp.) będą usuwane.

2. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w didaskalos.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

3. Zabronione jest publikowanie treści lub innych materiałów, których jakimkolwiek elementem byłyby:

a. treści naruszające powszechnie obowiązujące prawo, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, dobra osobiste oraz prawo do prywatności osób trzecich, zasady Netykiety;

b. treści o tematyce rasistowskiej, obscenicznej, zawierające groźby, obraźliwe, nienawistne lub oszczercze oraz posługujące się wulgaryzmami;

c. treści chronione prawem autorskim bez zgody autora lub uprawnionego do nich, lub bez wymaganych licencji;

d. treści zawierające oprogramowanie, informacje lub materiały zawierające wirusy;

e. treści będące pośrednią lub bezpośrednią reklamą/działaniem marketingowym dla jakichkolwiek produktów, usług lub innych, w tym konkurencyjnych portali internetowych, a także będące spamem lub informacją handlową;

f. treści o niskiej jakości merytorycznej, mające charakter spamu, szczególnie stanowiące powielenie treści już istniejących;

g. treści już raz usunięte z portalu przez administratora.

4.  Usunięciu lub modyfikacji mogą podlegać posty:
- nieczytelne pod względem stylistycznym,
- napisane wyłącznie dużymi literami,
- z rażącą ilością błędów ortograficznych.

Administrator ma prawo usuwać lub edytować posty i tematy łamiące regulamin.

5. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik rażąco lub uporczywie narusza niniejszy regulamin, administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika po uprzednim powiadomieniu go o tym fakcie, o ile będzie to możliwe.

6. Administrator zastrzega sobie prawo decyzji, które wpisy zostaną umieszczone na stronie głównej, w lewym panelu (w prawym: Nowe teksty pojawiają się wszystkie wpisy według daty publikacji).

Prawa autorskie

1. Każdy z użytkowników umieszczając jakiekolwiek treści i inne materiały w didaskalos.pl zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tychże elementów publikacji.

2. Wszelka odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa, w tym praw autorskich w związku z zamieszczaniem jakichkolwiek treści i innych materiałów w didaskalos.pl obciąża wyłącznie użytkownika.

3. Użytkownik udziela administratorowi bezpłatnej licencji na wykorzystanie  wpisów na swoich blogach i swoich komentarzy do celów promocji didaskalos.pl, jak również do rozpowszechniania w innych mediach (np. Facebook).

Odpowiedzialność administratora

Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść lub inne materiały zamieszczane przez użytkowników w didaskalos.pl. Ponadto administrator nie odpowiada w szczególności, za:

a. prawdziwość lub staranność w opisywaniu faktów, zdarzeń lub osób;

b. podanie błędnych lub fałszywych danych osobowych użytkownika;

c. naruszenia przez użytkownika praw osób lub podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych;

d. utratę zawartości didaskalaos.pl z uwagi na awarie sieci komputerowych, systemów informatycznych lub inne okoliczności, którym administrator nie był w stanie przeciwdziałać;

e. szkody wyrządzone użytkownikom, jakie powstały lub mogły powstać w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania portalu bądź też jego czasowej niedostępności.

Prawa i obowiązki użytkownika

1. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały publikowane w portalu, także po utracie statusu użytkownika.

2. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora jego danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

3.  Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich i żądania ich usunięcia.

4. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie podanego przez niego adresu e-mail w celach poprawnego funkcjonowania portalu.

5. Użytkownik może w każdej chwili opuścić portal (w przypadku np. konfliktu), natomiast redakcja didaskalos.pl zastrzega sobie możliwość nieusuwania notek i komentarzy ze względu na zapewnienie spójności prowadzonych w portalu dyskusji – dyskusja nie jest nigdy własnością jednej osoby.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem portalu użytkownik może zgłaszać do administratora na adres e-mail: .

2. Administrator będzie rozpatrywał reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Administrator zastrzega sobie prawo do niereagowania na zgłoszoną reklamację, jeśli będzie ona wynikiem nieznajomości postanowień regulaminu lub przepisów prawa.

Polityka prywatności

1. Administrator gwarantuje poufność danych.

2. Administrator, podobnie jak inni wydawcy internetowi, zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisów oraz adresów IP. Dane te wykorzystywane są celach związanych z administracją portalu, jak również mogą być użyte w celach statystycznych – zawsze pod postacią zbiorczych i ogólnych danych, które nie pozwalają na identyfikację użytkowników portalu.

3.  Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe na dysku komputera (pliki “cookies”). Każda przeglądarka posiada opcję wyłączenia tego mechanizmu.

Dane umieszczone w plikach tekstowych cookies nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Nie są w nich przechowywane dane osobowe.

Didaskalos.pl przechowuje pliki tekstowe cookies na komputerach, aby zalogowany użytkownik nie musiał na każdej stronie wpisywać loginu i hasła.

4. Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy parametrów, dających dostęp do swojego profilu w portalu. Jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w Internecie odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany.

Postanowienia końcowe

1. Portal didaskalos.pl w każdym czasie może zawiesić swoje funkcjonowanie z uwagi na problemy techniczne, w tym prace konserwacyjne, modernizacyjne lub inne.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym fakcie użytkowników. Aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna w didaskalos.pl i obowiązywać będzie od momentu jej zamieszczenia w portalu. Użytkownika obowiązuje aktualna wersja regulaminu.

3. Regulamin obowiązuje od 25 marca 2012 roku.